Volební program

BEZPEČNÁ A PŘÁTELSKÁ JIHLAVA

 1. zvýšíme počet pěších hlídek městské policie

  • strážníci tak budou aktivně zajišťovat pořádek ve městě, nepůsobit na veřejnost jen jako výběrčí pokut

 1. rozšíříme pracovní dobu asistentů prevence kriminality

 2. zpracujeme a zveřejníme mapu kriminality pro veřejnost

 3. v rizikových lokalitách rozšíříme městský kamerový systém

 4. podpoříme investice do komfortu pracovníků IZS

 • mezi které například patří výstavba nové centrální požární stanice na ulici Kosovská

 1. pozitivní motivací zapojíme rodiče dětí a seniory do hlídkování na přechodech u základních škol, jako je tomu ve Žďáru nad Sázavou

 2. podpoříme služby sociální prevence a pomůžeme tak zabránit sociálnímu vyloučení osob

POŘÁDEK A ČISTOTA VE MĚSTĚ

 1. zavedeme častější a efektivnější úklidy ve městě

 • odvedené úklidové práce budeme ve spolupráci s městskou policií důkladně kontrolovat

 1. nastartujeme účinné vymáhání pokut za odhazování nedopalků, žvýkaček a odpadků mimo určené nádoby a odpadkové koše

 2. opravíme roky zanedbané chodníky a spolu s odborníky vyměníme zastaralý mobiliář, jako jsou lavičky, aby byl komfortní a vzhledný

 3. zpřístupníme veřejné toalety ve městě

 4. zajistíme lepší vymahatelnost všech městských vyhlášek, zejména týkajících se černých skládek, užívání alkoholu na veřejnosti nebo buskingu


DOSTUPNÉ BYDLENÍ

 1. vrátíme do širšího centra města život díky výstavbě bytových a polyfunkčních domů

 2. zahájíme výstavbu sociálních a nájemních bytů

 3. zrevidujeme uzavřené nájemní smlouvy a nastavíme výši nájemného dle aktuálního stavu na realitním trhu

 • utržené nájemné budeme investovat zpět do bytového fondu v majetku Statutárního města Jihlavy

 1. zveřejníme aktuální cenové mapy a seznam nevyužívaných nemovitostí ve vlastnictví města určených k pronájmu nebo odkupu

 2. územní rozvoj budeme plánovat vždy s úctou k životnímu prostředí a s ohledem na demografický vývoj a potřeby obyvatel Jihlavy

 3. při realizaci developerských projektů budeme zohledňovat zájmy města a jeho obyvatel

 4. rozhýbeme dlouhodobě zanedbaný bytový fond Jihlavy

 • například formou investičních pobídek

 1. zaměříme se na vyšší čerpání dotací na pořízení nových bytů a energetickou úsporu

 2. budeme podporovat zdravou výstavbu nových bytů a rodinných domů v souladu se zájmy města


MODERNÍ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

 1. podpoříme vznik dětských skupin a dětských center

 • k zajištění dostatku míst pro předškolní děti nabídneme kapacity města

 1. zaměříme se na plnění potřeb jihlavských základních škol a komfort ve školách

 • navážeme na Analýzu zjišťování potřeb jihlavských základních škol a zajistíme naplnění jasně formulovaných požadavků, které z analýzy vyplynuly

 1. podpoříme učitele

 • vytvoříme podmínky pro pravidelné sdílení dobré praxe i problémů, nabídneme častější hospitační výměnné pobyty i vzdělávací příležitosti v inovativních postupech ve výuce

 1. podpoříme navyšování kapacit nepedagogických pracovníků

 2. zajistíme bezpečné a zdravé klima ve školách

 • podpoříme zapojování podpůrných profesí (psychologů, speciálních pedagogů, rodilých mluvčích a podobně) do škol

 • budeme iniciovat fungování školních parlamentů i pravidelnou psychohygienu týmu školy

 1. zavedeme transparentní výběrová řízení na ředitele škol

 • funkční období ředitelů se nebude automaticky prodlužovat, ale pravidelně na jeho konci budeme vyhlašovat konkurzní řízení, jako to dělá Kraj Vysočina

 1. prohloubíme další spolupráci s nadačním fondem Eduzměna, EDUin a dalšími organizacemi podobného zaměření

 2. jako klíč ke kvalitnější výuce vnímáme také párovou výuku

 3. zapojíme se do projektu Odborníci do škol a budeme školy motivovat ke zvyšování finančně-právní gramotnosti, povědomí o moderních dějinách, fungování státu a Evropské unie

 4. podpoříme neformální vzdělávání a komunitní život škol

CHYTRÉ, EFEKTIVNÍ A TRANSPARENTNÍ KRAJSKÉ MĚSTO

 1. zavedeme participativní rozpočet

 • určitou část rozpočtu města tak vyčleníme na drobné projekty, které budou mít obyvatelé možnost sami navrhnout a posléze v hlasování vybrat

 1. po vzoru Kolína vznikne městská aplikace pro chytré telefony

 • bude obsahovat důležité informace z magistrátu a o dění ve městě, možnost hlášení závad, kontaktování pracovníků města nebo například on-line placení poplatků za odpady nebo psy a podobně

 1. zprovozníme dlouho slibovaný Portál občana a budeme pracovat na efektivní digitalizaci úřadu

 2. základním předpokladem pro zapojení Jihlaváků do dění ve městě je vyšší transparentnost města

 • v přehledné formě budeme zveřejňovat materiály na zastupitelstvo a radu města a zápisy z nich včetně všech příloh – z jednání zastupitelstva je zveřejňován obrazový a zvukový záznam, nicméně vzhledem k jeho délce není zcela vhodný pro vyhledávání, z jednání rady nejsou zápisy zveřejňovány vůbec

 1. zaměříme se na lepší hospodaření s veřejnými financemi a vyšší čerpání dotací

 2. efektivně restrukturalizujeme úřad a zrevidujeme systém odměňování zaměstnanců městských společností v závislosti na plnění vymezených cílů


MODRO-ZELENÉ A ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ MĚSTO

 1. budeme pracovat na osázení města rostlinami a stromy

 2. podpoříme rozvoj městských sadů a komunitních zahrad ve městě

 3. zasadíme se o úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie

 • úřady, městské domy, sportovní areály, školy, školky nebo budovy městských společností osadíme fotovoltaikou nebo využijeme tepelná čerpadla, která pomohou pokrýt jejich spotřebu

 1. budeme budovat modro-zelenou infrastrukturu

 • například v podobě nádrží pro sběr dešťové vody nebo jejího zasakování místo odvodu do kanalizace

 1. vytvoříme plán pro revitalizaci stávajících zelených ploch a postupně budeme jejich počet rozšiřovat

 2. majitelům psů nabídneme místo běžných biologicky odbouratelné sáčky na exkrementy

 3. mnohem intenzivněji a lépe budeme komunikovat s jihlavskými firmami a podnikateli, aktivně řešit možné negativní dopady jejich činnosti na naše město

 4. podpoříme občanské aktivity a osvětu ve školách vedoucí ke zlepšení životního prostředí v Jihlavě


KUTLURNÍ MĚSTO

 1. technicky vybavíme a následně zpropagujeme program Živých scén

 2. zajistíme řádnou propagaci nejen u městských kulturních a sportovních akcí

 • informace budeme zveřejňovat v měsíčníku Ježkovy oči, prostřednictvím sociálních médií a sjednotíme informace o nich na webu města a jeho organizací

 1. podnítíme větší diskuzi mezi Bránou Jihlavy, kulturními aktéry, vedením města a kulturní komisí

 • zajistíme platformu, kde jednotliví aktéři budou moci sdílet zkušenosti

 1. podpoříme oživení centra města

 • například podporou buskingu, kdy změníme vyhlášku tak, aby buskeři směli využívat elektrické zesilovače, a umožníme také využívání malých pódií, které si dosud město nechávalo pouze na léto

 1. podpoříme projekty jako je Kulturní inkubátor a Jihlava vzdělává kulturou


SPORT PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 1. budeme dále rozvíjet lokalitu Českého mlýna

 • vybudujeme loděnici, kemp, grillpointy a širší možnost sportovních aktivit

 1. podpoříme výstavbu multifunkční tělocvičny pro kolektivní sporty a cyklotrailu

 2. otevřeme sportoviště a školní hřiště veřejnosti

 • zajistíme efektivní využívání sportovišť a jejich maximální vytížení

 • zavedeme on-line rezervační systém sportovišť

 1. spolu s místními aktéry necháme zpracovat novou městskou koncepci sportu a volnočasových aktivit

 • následně určíme priority oprav a rekonstrukcí sportovišť, plán budování nové sportovní infrastruktury a postupného rozšiřování stávajících sportovišť i dobudování jejich zázemí

 • budeme otevřeně komunikovat se sportovními organizacemi a zohledníme jejich potřeby

 1. zrevidujeme dotační systém

 • budeme finanční prostředky spolkům rozdělovat podle skutečného množství jejich členů a sportovních úspěchů

 • zaměříme se na podporu sportování dětí a mládeže, dále na podporu spolků věnujících se dětem i dospělým a rodinám

 • zajistíme, aby byla spolkům předem známa výše finanční podpory

 • umožníme veřejnou kontrolu přidělených dotací transparentním zveřejňováním počtů členů spolků

 • zamezíme financování sportovních klubů mimo dotační soutěž

 1. zajistíme navýšení finančních prostředků určených na podporu sportovních aktivit v Jihlavě

 • budeme finančně podporovat především neprofesionální sport, a to jak děti a mládež, tak dospělé i seniory, zohledníme nárůst množství sportujících obyvatel i inflaci

 • budeme financovat údržbu, revitalizaci a opravy sportovišť

 • zavedeme prvky modro-zelené infrastruktury a budeme hledat úspory energie v provozování sportovišť

 1. omezíme podporu profesionálního sportu a zvýšíme kontrolu hospodaření profesionálních sportovních klubů

 • město Jihlava by nemělo být majoritním vlastníkem profesionálních sportovních klubů a jejich většinovým podporovatelem

 • finanční podpora ze strany města by měla být poskytována za přesně stanovených podmínek, například pozitivní propagace Jihlavy a zapojení profesionálních sportovců do tréninku dětí a mládeže

 1. vytvoříme pracovní skupiny pro oblast sportu, které se budou pravidelně scházet se zástupci všech sportovních klubů i sportující veřejností

 2. nastavíme aktivnější spolupráci s Krajem Vysočina, především v oblasti investičních dotací i financování celoroční činnosti neprofesionálních sportovních klubů a center talentované mládeže


SOCIÁLNÍ OBLAST

 1. připravíme se na zvládnutí krize v sociální oblasti

 • zaměříme se na celou síť sociálních služeb a budeme důrazně vyžadovat kvalitní a dostupnou péči a propojení jednotlivých služeb

 • budeme preferovat terénní služby, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém prostředí

 1. zrevidujeme fungování DS Stříbrné terasy, o.p.s.

 • budeme pracovat na tom, aby město jako partner projektu mělo zastoupení v přímém vedení společnosti

 • budeme kontrolovat efektivitu přerozdělování dotací na provoz

 1. vyčleníme z bytového fondu města byty pouze pro sociální bydlení

 • nastavíme jasné parametry pro občany, kteří budou o sociální bydlení žádat

 • zaměříme se na efektivní spolupráci s neziskovým sektorem

 1. budeme pracovat na informování veřejnosti o možnostech řešení tíživých sociálních situací

 2. zkontrolujeme uvolňování finančních prostředků na sociální služby a budeme dbát o jejich účelné vynaložení

DOPRAVA

 1. zavedeme bezplatnou MHD v Jihlavě

 • přestanou-li lidé jezdit auty, pomůžeme nejen životnímu prostředí ve městě, ale i snížit vytíženost silnic

 • oživíme tak P+R parkoviště na okraji města, tím zařídíme úbytek dopravy a volná parkovací místa ve městě

 • kompletně zrušíme agendu vymáhání pokut a uvolníme tak ruce i městské policii

 • rodiče s dětmi se nadále nebudou potýkat s problematickým prokazováním věku u dětí mladších 6 let, ani studenti se nebudou muset prokazovat speciálním potvrzením o studiu, které vydával pouze dopravní podnik

 1. zasadíme se o nový plán rozvoje dopravního podniku

 • dohlédneme na rozvoj MHD do nových lokalit

 • zavedeme pravidelný monitoring vytíženosti spojů MHD a spoje následně upravíme

 • rozšíříme stávající stanici technické kontroly na dopravním podniku o motocykly a osobní vozidla

 1. zrevidujeme systém parkování pro Jihlaváky i turisty, zasadíme se o výstavbu parkovacích domů

 • umožníme platby parkování platební kartou po celé Jihlavě

 • postupně omezíme vysokoemisní motorizovanou dopravu v historickém centru města

 • budeme pozitivně motivovat řidiče k využívání parkovacích lokalit mimo centrum, které budou napojeny na dobře dostupné a rychlé linky MHD


SPOLUPRÁCE S ČÁSTMI MĚSTA

 1. zavedeme participativní rozpočty pro jednotlivé městské části a navýšíme jejich financování dle potřeb osadních výborů

 2. nastavíme jasné postupy a kompetence pro efektivní, konstruktivní a vstřícnou spolupráci mezi městem a osadními výbory

 • osadní výbory budou dostávat včas informace o projektech a akcích týkajících se jejich místní části, budou moci nahlížet a vyjadřovat se k projektům již v době přípravy, dostanou informace o harmonogramu přípravy a postupu prací

 1. osadní výbory bude mít v gesci člen Rady města Jihlavy

 2. zrychlíme realizaci požadavků osadních výborů financovaných z Fondu pro podporu aktivit v částech Statutárního města Jihlavy

 3. informační kanály města budou častěji a lépe komunikovat o dění v částech města


LEPŠÍ VODOVODY A KANALIZACE

 1. zpracujeme generel vodovodní a kanalizační sítě

 • zjištěním stavu stávající vodohospodářské infrastruktury budou nalezena nejrizikovější místa sítě, určena prioritizace rekonstrukcí, oprav a zkapacitnění a naplánován její rozvoj v nových lokalitách

 1. zasadíme se o zajištění obnovy vodovodní a kanalizační sítě podle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, zajistíme postupné nahrazení jednotné kanalizace za oddílnou splaškovou a dešťovou kanalizaci

 2. zabezpečíme vícezdrojové rozložení vodních zdrojů zejména v době sucha napojením na vodu z Želivky, budeme pokračovat v práci na vodojemu Bukovno

 3. zajistíme dostatek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod ve všech jihlavských lokalitách, budeme pokračovat v budování vodovodní a kanalizační sítě v městských částech a jejím posilování

 4. zlepšíme čerpání dotací z Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury


2022 © Starostové a nezávislí I Tento web nesbírá žádná cookies